Tin tuyển dụng

Tuyển Dụng Sales Engineer

Tuyển Dụng Sales Engineer

09:19 | 05/03/2016

Hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo định hướng phát triển bền vững của Công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các ng viên tiềm năng, nhiệt huyết.